Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf 12-12-2021

Artikel 1:   Definities

 • Cliënt: Lees je ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ in deze algemene voorwaarden? Dan bedoel ik jou als cliënt. Je bent cliënt als je deelneemt aan een van mijn offline of online trajecten, consulten, sessies, cursussen, programma’s of events of als wij een overeenkomst hebben gesloten.
 • Therapeut: Als je ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ ziet staan, dan heb ik het over mezelf, Viktoria Vagács of mijn praktijk Vandoria, gevestigd te Duiven aan de Vriesschestraat 73, ingeschreven onder KvK-nummer 61557889.
 • Dienst: Het aangeboden offline of online traject, consult, sessie, cursus, programma of event van Viktoria Vagács.
 • Event: Online of offline (groeps)sessie, workshop of evenement verzorgd door of met Viktoria Vagács.
 • Overeenkomst: We hebben een overeenkomst als we allebei de schriftelijke overeenkomst hebben geaccepteerd, ondertekend en ontvangen. Een overeenkomst komt ook tot stand wanneer je een dienst bij mij aankoopt door de hierbij behorende betaling (online) te voldoen. Heb je je (online) ingeschreven voor een cursus, programma of event, dan hebben we een overeenkomst wanneer jouw inschrijving is bevestigd.
 • CAT: (Collectief Alternatieve Therapeuten) de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten.

Artikel 2:   Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, overeenkomsten en zowel offline als online diensten van of met Viktoria Vagács en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, tenzij wij schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Betrek ik andere personen of bedrijven bij een dienst? Dan geldt de inhoud van deze voorwaarden ook voor de werkzaamheden die zij in het kader van de dienst uitvoeren.
 • Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden.
 • Als je een overeenkomst met mij sluit, dan ga je ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden hierop van toepassing zijn. Schrijf je je online in voor een cursus, programma of event, dan ga je met deze voorwaarden akkoord als je het vinkje aanklikt.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment niet meer geldig zijn doordat bijvoorbeeld de wet veranderd is, dan blijft de rest van de voorwaarden volledig van toepassing.
 • Ik werk alleen onder de afspraken in deze algemene voorwaarden. Door een overeenkomst met mij aan te gaan, accepteer je dat jouw voorwaarden voor onze samenwerking niet gelden.

Artikel 3:   Tarieven

 • De prijzen van mijn offline of online diensten vind je op mijn website of hoor je mondeling van mij.
 • De vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW tenzij anders aangegeven. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zijn exclusief.
 • De prijzen en (bonus)aanbiedingen die op mijn website of in de overeenkomst staan, of die ik mondeling aan je heb doorgegeven, gelden voor een beperkte periode. Ik geef zo duidelijk mogelijk aan hoe lang die periode duurt.
 • Aan de vermelde prijzen en aanbiedingen kun je geen rechten ontlenen voor toekomstige diensten. Ik kan de prijzen altijd aanpassen.
 • Als we een langlopende overeenkomst hebben, dan kan ik mijn tarieven tussentijds wijzigen of aanpassen aan de inflatiecorrectie. Dit geldt niet voor mijn 1-op-1 trajecten; die prijzen wijzig ik niet tijdens de looptijd van het aangeschafte traject. Als ik mijn prijzen aanpas, dan laat ik je dit voor de invoeringsdatum weten. Je kunt dan de overeenkomst opzeggen als de prijsverhoging meer dan 10% is. Blijf je na de invoeringsdatum gebruik maken van de dienst, dan ben je met de prijswijziging akkoord gegaan.

Artikel 4:   Facturering & Betaling

 • Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook als je niet het gehele traject of de gehele cursus doorloopt. De kosten van ongebruikte consulten worden niet teruggestort.
 • Betaling in één keer: Bij betaling van een dienst in één keer ontvang je een factuur van het totaalbedrag. Deze factuur dient 7 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Als de aanvang van de dienst binnen die 7 dagen valt, dan dient de factuur vóór aanvang van de dienst betaald te zijn.
 • Betaling in termijnen: Betaling in termijnen is voor sommige diensten mogelijk, als dit aangegeven staat of als we dit onderling hebben afgesproken. Als je in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan totdat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.
 • Als je een factuur niet op tijd betaalt, dan stuur ik jou eerst twee betalingsherinneringen. Heb je na het verstrijken van de termijn uit de tweede herinnering nog steeds niet betaald? Dan kan ik wettelijk gezien rente en incassokosten in rekening brengen en mag ik (tijdelijk) jouw toegang tot een dienst opschorten totdat je hebt betaald. Tijdens de opschorting blijft de betalingsverplichting van kracht.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan jouw kant, kan ik de openstaande bedragen per direct opeisen.

Artikel 5:   Uitvoering van de overeenkomst

 • Ik handel conform de CAT regelgeving en de wettelijke regelgeving.
 • Bij de uitvoering van mijn dienstverlening heb ik een inspanningsplicht en geen resultaatplicht. ​Ik zal me inspannen om jou te helpen zo veel mogelijk succes te behalen met mijn diensten, maar ik kan geen garanties geven. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het beoogde resultaat. Het resultaat is namelijk afhankelijk van verschillende factoren, waaronder jouw motivatie, toewijding en de tijd en energie die je investeert in jezelf, in de thuisopdrachten en oefeningen en hoe je met het lesmateriaal omgaat.
 • Als therapeut bepaal ik de wijze waarop de consulten / sessies worden ingevuld, maar dit zal altijd in overleg met jou gebeuren.
 • De mate van persoonlijke ondersteuning die ik bied, is afhankelijk van welk traject of programma je aanschaft. Deze staat omschreven op de website bij de verschillende trajecten / programma’s.
 • Consulten kun je alleen inplannen binnen de overeengekomen duur van het traject of programma. Na afloop van de termijn heb je geen recht meer op het inplannen van consulten. Ik adviseer je daarom om op tijd de consulten in te plannen.
 • Indien je later naar een 1-op-1 consult komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 • Kun je een afspraak voor een 1-op-1 consult niet nakomen, om welke reden dan ook? Dan dien je de afspraak telefonisch op werkdagen, minimaal 48 uur van tevoren te verzetten. (Een afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk donderdag 12.00 uur voorafgaande aan de afspraak verzet te worden.) Bel je binnen 48 uur af? Dan komt het consult te vervallen en kun je dit niet meer op een ander moment inhalen.
 • De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. 
 • Kun je niet aanwezig zijn bij een event of live-dag van een programma, op de datum, het tijdstip en de locatie die ik heb bepaald? Dan ga je ermee akkoord dat je deze bijeenkomst niet meer live kunt inhalen op een andere dag of tijd.
 • Óf en hoe lang je toegang hebt tot een online cursus verschilt per traject. Soms is dat voor onbepaalde tijd, soms voor de duur van het traject. Dit staat omschreven op de website bij de verschillende trajecten. In de overeenkomst kan ik van die termijn afwijken en deze verlengen. Na het beëindigen van een online cursus kun je niet meer inloggen in je leeromgeving. Ik raad je aan om alle onderdelen tijdig te doorlopen.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6:   Informatieverstrekking

 • Als therapeut ben ik wettelijk verplicht een cliëntendossier bij te houden. 
 • Jij als cliënt hebt het recht tot inzage in je eigen dossier.
 • Jij als cliënt bent verplicht alle gegevens en informatie die voor het dossier en de uitvoering van de overeenkomst relevant en noodzakelijk zijn, tijdig aan mij te verstrekken.
 • Je staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn. Ik zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ik ben uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Stel je niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor jouw rekening.
 • Ik ben verplicht informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan jou in alle fasen van de behandeling.
 • Ik ben verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door jou aan mij verstrekt is (uitgezonderd rapportage aan arts of specialist met jouw toestemming). Deze geheimhouding geldt niet voor gegevens waaromtrent je hebt verklaard dat je geen bezwaar maakt tegen gebruik. Bij visitatie van de praktijk ben ik verplicht inzage te geven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn; de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

Artikel 7:   Overmacht

 • In geval van overmacht ben ik gerechtigd mijn werkzaamheden te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren. Er is sprake van overmacht als ik tijdens mijn werkzaamheden (tijdelijk) verhinderd word door omstandigheden waar ik geen invloed op heb, zoals ziekte, ongevallen, brand of als er maatregelen worden opgelegd door de overheid, zoals in het geval van corona.
 • Als ik door overmacht de opdracht niet op de afgesproken datum kan verzorgen, ontvang je geen schadevergoeding. Als een dergelijke situatie (zie 7.1) zich voordoet, worden mijn verplichtingen tegenover jou opgeschort zo lang ik niet aan mijn verplichtingen kan voldoen. Als deze situatie langer dan 30 dagen duurt, hebben we beiden het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 • Indien nodig zal ik je doorverwijzen naar een collega-therapeut, arts of specialist. Jij behoudt te allen tijden het recht dit te weigeren.
 • Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat de online omgeving voor online diensten altijd toegankelijk is, maar ik kan niet garanderen dat deze op elk moment bereikbaar is op elke locatie. Er kunnen incidenteel storingen voorkomen die ik zal proberen zo spoedig mogelijk op te lossen.

Artikel 8:   Wijziging van de overeenkomst

1) Offline trajecten en diensten

 • Jij en ik kunnen te allen tijde een consult of traject met wederzijds goedvinden beëindigen.
  Als je het traject eerder wil beëindigen dan de minimale loopduur, dan krijg je de betaalde bedragen niet terug en blijft de gehele betalingsverplichting bestaan. Als je in termijnen betaalt, dien je de nog openstaande termijnen gewoon te betalen. De kosten van ongebruikte consulten worden niet teruggestort (zie artikel 4).
 • Als je tegen mijn advies in de overeenkomst beëindigt, zul je een verklaring moeten ondertekenen waarin je aangeeft dat je tegen mijn advies in, voor eigen risico het traject of consult voortijdig hebt beëindigd.
 • Ik kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als ik constateer dat jij je doelbewust niet aan onze afspraken houdt of dat je een traject doelbewust saboteert of belemmert. 

2) Online producten en diensten

 • Na je aanmelding voor een online cursus of dienst, kun je dit niet annuleren, retourneren of omruilen voor een andere cursus of dienst. Door je aanmelding en/of betaling, krijg je toegang tot deze dienst. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat je hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 • Je gaat de overeenkomst voor de online cursus / dienst of event aan voor de totale duur ervan. Het is dus niet mogelijk om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Als je de overeenkomst eerder wil beëindigen dan de minimale loopduur, dan krijg je de betaalde bedragen niet terug en blijft de gehele betalingsverplichting bestaan. Als je in termijnen betaalt, dien je de nog openstaande termijnen gewoon te betalen.
 • Viktoria Vagács behoudt zich het recht voor om op elk moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan jou worden gecommuniceerd.
 • In geval van een wijziging als genoemd in 8.2.3, om welke reden dan ook, heb jij slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag.

3) Evenementen / events

 • Als ik de datum of locatie van een event wijzig, krijg je hiervan een bericht. Als je op de nieuwe datum of locatie niet aanwezig kunt zijn en je meldt dit binnen 72 uur na mijn bericht, dan ontvang je het betaalde bedrag terug of kun je je kosteloos inschrijven voor een ander event met dezelfde prijs.
 • Als een programma of event onvoldoende inschrijvingen heeft, dan kan ik deze verplaatsen naar een ander moment. Als je niet op de nieuwe data aanwezig kunt zijn, ontvang je de betaalde bedragen terug.
 • Wanneer je onverwachts verhinderd bent voor een event, is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. Het is wel mogelijk om je ticket aan een andere persoon over te dragen, tot uiterlijk 48 uur voordat het event begint. Deze persoon moet aangeven dat ze met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. De nieuwe gegevens dienen uiterlijk 48 uur vooraf per e-mail aan mij worden doorgegeven.

Artikel 9:   Intellectueel eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten op materialen die ik aan jou ter beschikking stel, blijven van mij. Dit betreft bijvoorbeeld alle geschreven en gesproken teksten, oefeningen en methodes uit onder andere cursussen, programma's, video’s, podcasts en events.
 • Je mag (online) cursussen en programma’s voor persoonlijke doeleinden gebruiken, maar je mag de materialen en gegevens niet verveelvoudigen, openbaar maken of aan anderen beschikbaar stellen. Ook mag je onder geen beding de informatie commercieel inzetten, doorverkopen of in eigen programma’s opnemen.
 • Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 • Bij beëindiging van het online programma vervalt jouw recht om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven mijn eigendom. Het is je eigen verantwoordelijkheid om het materiaal tijdig te doorlopen en indien toegestaan op te slaan.
 • Bij een inbreuk komt Viktoria Vagács een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 10:   Beeldopnames en gedragsregels

1) Online

 • Tijdens online groepssessies maak ik beeldopnames met als doel dat deelnemers van het programma de beelden terug kunnen kijken. Tevens maak ik gebruik van deze opnames voor het ontwikkelen van (nieuwe) programma’s en trainingsmaterialen.
 • Heb je bezwaar tegen het gebruik van deze beelden, dan hoor ik dat graag van tevoren. Ik adviseer je dan om tijdens de online sessies je beeld en geluid uit te zetten. Hoor ik niets van je, dan ga ik ervan uit dat ik de beelden mag gebruiken en deze aan deelnemers van andere programma’s mag tonen op afgeschermde websites of platformen.
 • Het is niet toegestaan om zelf opnames (beeld of geluid) te maken van de programma’s waaraan je deelneemt. Wil je dit wel? Vraag dan altijd toestemming aan mij.
 • Op sommige online platformen kunnen deelnemers onderling communiceren. Je verklaart geen spam, reclame van diensten of programma's van jezelf of anderen of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Doe je dit wel? Dan mag ik de gedeelde informatie zonder nader bericht verwijderen. Ook mag ik toegang en het gebruik van mijn diensten je onmiddellijk ontzeggen.

2) Live evenementen / events

 • Tijdens live events maak ik beeldopnames voor marketingdoeleinden. Door aankoop van een deelnamebewijs ga je ermee akkoord dat dit materiaal openbaar wordt gemaakt.
 • Heb je bezwaar tegen het gebruik van deze beelden, dan hoor ik dat graag van tevoren. Ik adviseer je dan om op events op een plek te gaan zitten / liggen buiten het bereik van de camera. Je ontvangt nooit een vergoeding voor het gebruik van de beelden, ook al ben je herkenbaar in beeld.
 • Maak je zelf foto’s op een event of bijeenkomst en wil je die delen op social media? Dan ga ik ervan uit dat je checkt of iedereen die op de foto’s staat hiermee akkoord is. Zo ja, dan mag je de foto’s plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om zelf opnames (beeld of geluid) te maken van de events waaraan je deelneemt. Wil je dit wel? Vraag dan altijd toestemming aan mij.
 • Als je door je gedrag het verloop van een event belemmert of bemoeilijkt, mag ik jou van verdere deelneming aan het desbetreffende event of toekomstige events uitsluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het desbetreffende event onverlet.

Artikel 11:   Vertrouwelijke informatie en Privacy

 • Ik neem de privacy van mijn cliënten serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Hoe ik met jouw privacy omga, lees je in mijn privacyverklaring: https://viktoriavagacs.nl/privacyverklaring/
 • Jij maakt geen persoonsgegevens van mij en informatie uit mijn diensten zonder mijn toestemming openbaar.
 • Daarnaast verwacht ik ook van jou dat je informatie van mededeelnemers aan een groepsprogramma of event niet deelt met anderen en deze vertrouwelijk behandelt.

Artikel 12:   Klachten

 • Mocht je ontevreden zijn over een geleverde dienst, dan moet je dit zo snel mogelijk aan mij laten weten door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kan ik niet in behandeling nemen.
 • Klachten moet je uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan hiervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 13:   Aansprakelijkheid

 • Mijn offline en online trajecten en diensten zijn geen vervanging voor reguliere therapie of behandeling. Bij twijfel raadpleeg altijd eerst je huisarts of specialist.
 • Ik geef op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch ben ik op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties en/of gevolgschade, die zich tijdens of na uitvoering van mijn dienstverlening bij jou voordoen.
 • Ik ben niet aansprakelijk als je mijn mondelinge- of schriftelijke adviezen niet naar behoren hebt opgevolgd. Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid.
 • Jij bent en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een online of offline dienst of event van Viktoria Vagács.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ik ben uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Ik ben alleen aansprakelijk voor schade die ik door opzet of bewuste, grove roekeloosheid heb veroorzaakt of die te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van mijn kant.
 • ​Je bent verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor je mij aansprakelijk wil stellen.
 • Als ik aansprakelijk ben voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (exclusief btw), die we voor de overeenkomst hebben afgesproken.
 • Ik ben verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder mijn aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 • Bij de uitvoering van mijn dienstverlening heb ik een inspanningsplicht en geen resultaatplicht. ​Ik zal me inspannen om jou te helpen zo veel mogelijk succes te behalen met mijn diensten, maar ik kan geen garanties geven. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het beoogde resultaat. Het resultaat is namelijk afhankelijk van verschillende factoren, waaronder jouw motivatie, toewijding en de tijd en energie die je investeert in jezelf, in de thuisopdrachten en oefeningen en hoe je met het lesmateriaal omgaat.
 • Het betreden van een locatie en bijwonen van een event is geheel op eigen risico.

Artikel 14:   Geschillen

 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
 • Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 15:   Wijziging van de voorwaarden

Ik kan deze algemene voorwaarden wijzigen als ik besluit aanvullende voorwaarden toe te willen voegen. De gewijzigde versie van deze voorwaarden zal gepubliceerd worden op deze pagina. Op dat moment zal ik de datum bovenaan deze voorwaarden updaten. Bekijk deze pagina daarom regelmatig. Als je na de wijziging gebruik blijft maken van mijn diensten, dan gelden de nieuwe voorwaarden.